SIKCA SORULAN SORULAR

TEKNOKENTTE PROJEM BİTTİ. KDV İSTİSNASI DEVAM EDER Mİ?

TEKNOKENTTE BULUNULMASI ŞARTIYLA KDV İSTİSNASI DEVAM EDER.  

İSTİSNANIN KAPSAMI VE ŞARTLARI: GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ, TEKNOPARK İSTİSNALARINDAN YARARLANABİLİR. İSTİSNA UYGULAMASINDA TAM VE DAR MÜKELLEF AYRIMI YAPILMADAN TÜM MÜKELLEFLER YARARLANABİLİR.
    
AŞAĞIDAKİ ÜÇ ŞARTI SAĞLAMAK ŞARTIYLA İSTİSNADAN YARARLANILIR.  

  • TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTERİLMESİ
  • KAZANCIN SADECE TEKNOKENTTE YAZILIM VE AR-GE YE DAYALI ÜRETİM FAALİYETLERİNDNE ELDE EDİLMİŞ OLMASI, 
  • BÖLGE İÇİ VE BÖLGE DIŞI FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇ AYRIMININ YAPILMASI

BİR TEKNOKENTTE BAŞLAYAN PROJEMİ BAŞKA TEKNOKENTTE TAŞIYABİLİR MİYİM?

EVET,

YÖNETİCİ ŞİRKETLERDEN ONAY ALINMASI ŞARTIYLA BİR BÖLGEDE DEVAM EDEN PROJENİN BAŞKA BİR BÖLGEYE TAŞINMASINDA BİR SAKINCA YOKTUR. 
(HAKEM DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNE DİKKAT EDİLMELİDİR)

BÖLGE DIŞINDA GEÇİRİLEN SÜRELER İSTİSNALARDAN YARARLANILIR MI?

PROJEYE İLİŞKİN OLARAK BÖLGE DIŞINDA GEÇİRİLEN SÜRELERİN KANITLANMASI ŞARTIYLA BU SÜRELERE İSABETE EDEN ÇALIŞMALARDAN DOLAYI HESAPLANAN ÜCRETLERDEN GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ, DAMGA VERGİSİ VE SGK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKLERİ UYGULANABİLİR. 

DOĞUM, SÜT, EVLİLİK, ÖLÜM, MAZERET İZNİ İLE HASTA/RAPORLU OLUNAN SÜRELER TEŞVİK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR Mİ?

DEĞERLENDİRİLMEZ

BİR FİRMA BİRDEN FAZLA PROJE İLE BÖLGEDE FAALİYETTE BULUNABİLİR Mİ?

HAKEM HEYETİNCE ONAYLATILAN PROJELERDE PERSONEL SAYISI İLE MÜTENASİP OLMAK ŞARTIYLA HERHANGİ BİR ENGEL YOKTUR

TEKNOKENTLERDE FİİLEN ÇALIŞAN ŞİRKET ORTAKLARININ ÜCRETLERİ

PROJEDE FİİLEN ÇALIŞMASI KAYDIYLA ŞİRKET ORTAKLARININ ÜCRETLERİ KANUNDA YER ALAN İSTİSNALARDAN FAYDALANIR. 

Ar-Ge Merkezi Başvurularında Aranan Temel Şartlar nelerdir?

1.    Ar-Ge merkezlerinde en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,
2.    Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
3.    Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
4.    Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
5.    Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,
6.    Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,* İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılır.

**Münhasıran Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmaz.

Tasarım Merkezi Başvurularında Aranan Temel Şartlar nelerdir?

1.    Tasarım merkezlerinde en az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam edilmesi,
2.    Tasarım merkezlerinin Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
3.    Başvuru yapan işletmenin; yeterli Tasarım yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
4.    Tasarım merkezlerinin, Tasarım ve destek personelinin Tasarım merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
5.    Tasarım merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Tasarım program ve projelerinin bulunması,
6.    Tasarım merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,

Ar-Ge Ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler Nelerdir?

Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmez: 
a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu, 
b) Kalite kontrol, 
c) Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, 
ç) Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, 
d) İlaç üretim izni öncesinde en az iki aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar, 
e) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, f) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler, 
g) Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere, internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri, 
ğ) Yazılımlara ilişkin, bilimsel veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler, 
h) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, 
ı) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar, 
i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, 
j) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi, 
k) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler.
 

Tasarım Sayılmayan Faaliyetler Nelerdir?

Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında tasarım faaliyeti kapsamında değerlendirilmez: 
a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu, 
b) Kalite kontrol, 
c) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, ç) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, 
d) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar, 
e) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, 
f) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi, 
g) Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler, 
ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faaliyetleri, 
h) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri.
 

5746 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Teşvik ve Destekler Nelerdir?

1.        Ar-Ge indirimi: Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.
2.        Gelir vergisi stopajı teşviki: Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.
3.        Sigorta primi desteği: Ar-Ge ve tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
4.        Damga vergisi istisnası: Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.
5.     Gümrük Vergisi İstisnası: Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.
6.     Temel Bilimler Desteği: Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden ArGe merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak üzere iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Siparişe Dayalı Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetleri Nedir?

Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri Kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir. Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece yüzde ellisi bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisi ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar-Ge ve tasarım indirimi olarak dikkate alınabilir.

Temel Bilimler Desteğini Kimler Alabilir?

Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarından mezun olan, 1/3/2016 (dahil) tarihinden sonra işe alınan ve ilgili işletmede ilk kez istihdam edilen kişiler bu destekten faydalanabilir. Bu kapsamda her bir Ar-Ge merkezinde destekten yararlanacak personel sayısı, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez.

Öğretim Elemanları Ar-Ge Merkezlerinde Görev Yapabilir mi?

Öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler.