TEKNOKENTLERDE MUAFİYET LİSTELERİ

Teknopark Yönetmeliğinin “Muafiyet, indirim ve istisnalar” başlıklı 35. maddesine göre;

- Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan vergi 31/12/2028 tarihine kadar tahakkuktan terkin edilir.

- Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Bu istisnanın uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personelini, Ar-Ge ve tasarım projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar.


Bu kapsamda yönetici şirketler “muafiyet listelerindeki”, kartla yapılan giriş çıkış süreleri, bölge dışında geçen süreleri ve Ar-Ge-destek personelinin listelere uyumluluğunu incelemektedir.

Bu durumlar dışında kalan, gelir vergisi stopaj teşviki ile SGK prim teşvikinin doğru şekilde hesaplanması ile ilgili sorumluluk tamamen teknokentte faaliyet gösteren işletmelere aittir. Böylece, Yönetici Şirkete muafiyet listelerinin sunulması ve yukarıda belirtilen kontrollerin yapılması, yararlanılan teşviklerin mevzuata uygun olduğuna ispat teşkil etmemekte, doğru uygulama yapılıp yapılmaması şirketler ile mali müşavirlerin sorumluluğunda olmaktadır.

7263 sayılı Kanunla 2021/Şubat ayından geçerli olmak üzere yürürlüğe giren yeni Kanun değişikliğiyle birlikte, Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde yeni bir proje sunmamaları ve ilgili mevzuat çerçevesinde yönetici şirkete iletmekle yükümlü oldukları bilgi ve belgeleri süresinde iletmemeleri halinde kira sözleşme fesh olunmuş sayılır ve fesih tahliye nedenidir.

Yeni değişiklikle birlikte, muafiyet listelerinin süresinde Yönetici Şirkete sunulmamasına yönelik daha ağır yaptırımlar ihdas edilmiştir.

Bu yeni yaptırım hükmü de göz önüne alınarak, muafiyet listelerinin Yönetici Şirkete sunulmasında özellikle sürelere dikkat edilmesi gerekmektedir.

 Güven AYYILDIZ
 SMMM / ARGE VE TEKNOKENT UZMANI