ŞÜPHELİ DEĞERSİZ ALACAKLAR

TBMM’ye sevk edilen yeni Kanun Teklifine göre, 2021 yılı için kurumlar vergisi oranı %25; 2022 yılı için ise %23 olarak öngörülmektedir. Buna göre, en az 2 yıl süreyle yüksek bir kurumlar vergisi oranının uygulanacağı beklenmektedir.

Yüksek bir maliyet yaratan kurumlar vergisiyle ilgili şirketlerin, “şüpheli veya değersiz” alacaklarını, mevzuata uymak koşuluyla gider yazmaları ve kurumlar vergisi matrahlarını bu tutarda azaltmaları mümkündür.


Ancak mevzuata hakim olunamaması dolayısıyla, birçok şirket şüpheli ve değersiz alacaklarıyla ilgili doğru şekilde işlem tesis edememekte ve hak kayıpları oluşmaktadır.

1) Şüpheli alacaklar
VUK’un 323. maddesine göre;  

-
Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla,
 

-
Dava veya icra safhasında bulunan
 

-
veya yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar 
şüpheli alacak sayılır ve belli şartlarla gider yazılır.  

2) Değersiz alacaklar
 

Vergi Usul Kanununun 322. maddesine göre;

- Kazai bir hükme (mahkeme kararına)


- veya kanaat verici bir vesikaya göre

tahsiline artık imkân kalmayan alacaklar değersizdir.


Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve kayıtlı kıymetleriyle zarara atılarak bilançodan çıkarılırlar.  

3) Genel Değerlendirme
 

Şüpheli ve değersiz alacaklar kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider yazılabilmekte; bunlarla ilgili olarak ödenen KDV de, 2019 yılında düzenlemeye göre tekrar indirim konusu yapılabilmektedir.

Şirketlerin özellikle aşağıdaki durumlarının olup olmadığının tespiti, kurumlar vergisi matrahının azaltılması ve KDV indirimi noktasında büyük önem arz edecektir.

- Şüpheli ve değersiz hale gelen toplam alacaklar

- Avanslar

- Teminatlı Alacaklar

- İflas ve Tasfiye Durumunda Alacaklar

- Konkordato

 Karşılıksız Çekler

- Kanun Hükmüne Göre Vazgeçilen Alacaklar

- Kamu Kurumlarından Tahsil Edilemeyen Alacaklar

- Yurt Dışı Alacaklar

- Çeşitli İhtilaflara Göre Tahsil Edilemeyen Fatura Tutarları

- Başka Kurumlar Adına Olan Alacaklar  

Güven AYYILDIZ
SMMM – ARGE VE TEKNOKENT UZMANI